Αναρτήσεις Ιστοσελίδας


                                     
           Τά ἤθη τῆς μελωδίας  

  • Διασταλτικό ἦθος 

Ἐκφράζει μεγαλοπρέπεια, ἀνδροπρεπῆ διάθεση, παροτρύνει σε ἡρωικές πράξεις καὶ χρησιμοποιεῖται στὴν τραγωδία.

  • Συσταλτικό ἦθος

Ὁδηγεῖ την ψυχή σε ταπεινοφροσύνη καὶ ἔλλειψη ἀνδρικῆς διάθεσης καὶ εἷναι κατάλληλο γιὰ ἐρωτικά, αἰσθηματικά τραγούδια καὶ θρήνους.

  • Ἡσυχαστικό ἦθος

Φέρνει γαλήνη καὶ ἠρεμία καὶ εἷναι κατάλληλο γιὰ ὕμνους καὶ ἐγκώμια.